ZAMERANIE MŠ                  

          Materská škola je umiestnená na sídlisku a to predurčilo jej smerovanie

a zameranie na environmentálnu výchovu.  Zámer je, vyvážiť nedostatok

umožnením poznania,ponúknuť deťom alternatívu. Sídlisko sa navyše nachádza

v blízkosti rieky Hron a lesoparku Lanice, teda poznanie detí nezostáva len

v rovine teoretickej, ale deti majú možnosť ,,zažiť prírodu" aj v prirodzenom

prostredí. Prostredníctvom environmentálnej výchovy umožňujeme deťom,

aby pochopili vzťahy v prírode, uvedomili si dôležitosť prírody pre zdravie

človeka a snažíme sa prebudiť u nich záujem o prírodu.

Prirodzeným dôsledkom smerovania materskej školy je zapojenie sa

do medzinárodného projektu Zelená škola a získanie práva nosiť označenie

Zelená škola, ktoré si musíme každoročne obhájiť. Tým sa environmentálna

výchova stáva u nás ,,živou" a nie len formálnou časťou života detí. Úspechy

v tejto oblasti nehodnotíme len my, ale aj odborníci v tejto oblasti. Na základe

spokojnosti detí a rodičov s týmto smerovaním sme sa rozhodli vypracovať

aj náš Školský vzdelávací program ,,Lienka objavuje svet" zameraný na

nadštandardné aktivity v oblasti environmentálnej výchovy. K tomuto rozhodnutiu

nás priviedlo aj poznanie, že environmentálna výchova je výchovou v ktorej sa

filozofia našej materskej školy, presadzovať v každej oblasti prosociálny

výchovný štýl, javí ako ideálna cesta. Viesť deti ku kooperácii, osvojovaniu

sociálnej komunikácie a zároveň dokonalému sebapoznaniu, schopnosti

zaujať hodnotiace postoje k sebe, ale aj okoliu, to je v dnešnej uponáhľanej 

a pretechnizovanej dobe veľmi dôležité. 

V záujme vytvorenia pokojného prostredia, vhodnej klímy a atmosféry sa

v materskej škole využívajú aj prvky daltonskej výchovy, ktoré sú dobrým

pomocníkom pri dôslednej realizácii prosociálnej výchovy.