PROJEKTY

 Materská škola dlhodobo plní projekty, ktoré súvisia s jej celkovým zameraním.

 

      ,,Zelená škola"  --  medzinárodný projekt

                      Cieľ:  Viesť k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti,

                               podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu.

 

       "Recyklohry" --  školský recyklačný program

                     Cieľ: Zvýšiť povedomie o triedení odpadov u detí a tiež

                             zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo

                             najvyššej  miere.

 

        "Európske solárne dni"  --  

                   Cieľ: Získať predstavu o využívaní bezplatného neobmedzeného

                           obnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny, ale

                           aj tepla a chladu – SLNKA, ktoré je dostupné komukoľvek

                           a kdekoľvek.

 

                                                             

      "Medvedík NIVEA"

                        Cieľ: Stimulovať deti k hre a hrovým  činnostiam, v ktorých sa

                                učia, hodnotia a preverujú si vlastné sily a schopnosti.

 

 

      ,,Adamko hravo - zdravo"  --  celoslovenský projekt

                       Cieľ:  Naučiť deti mať v úcte to, čo sa nedá kúpiť - zdravie.

                                Projekt podpory zdravia pre predškolákov.

 

      ,,Evička nám ochorela"  --  regionálny projekt

                       Cieľ:  Poskytnúť deťom primerané vedomosti o ochrane

                                zdravia, určiť a uvedomiť si situácie, ktoré by mohli

                                ohroziť zdravie a život, vedieť sa im vyhýbať

                                a predchádzať im.

 

          "Bezpečná škôlka" -

                   Cieľ: Zoznámiť deti so základnými pravidlami pohybu v cestnej

                           premávke, pripraviť ich na samostatný pohyb v okolí ciest

                           a na cestách samotných. Zvýšiť ich povedomie o možných

                           nebezpečných situáciách, do ktorých sa môžu takmer každý

                           deň dostať.

 

          "ovce.sk" -

                  Cieľ: Projekt je zameraný na bezpečnosť detí a mládeže , najmä
      
                          na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Pre mladšie
       
                          deti projekt pôsobí ako prevencia, mládeži vtipne nastavuje 
      
                          zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce 
              
                          projekt poučiť.
 

                                                               

Okrem týchto projektov sa operatívne zapájame do krátkodobých projektov,

ktoré sa realizujú v rôznych časových obdobiach a sú v súlade s cieľmi

a zameraním materskej školy.