FEBRUÁR:

             

                          VESELÝ  ČLOVIEČIK


      HRY  A ČINNOSTI  BUDEME MOTIVOVAŤ  V DUCHU PRÍPRAV NA

                                      FAŠIANGOVÝ  KARNEVAL.

              


      DETI SA BUDÚ AKTíVNE ZAPÁJAŤ DO PRÍPRAVY KARNEVALU A

          PRIBLÍŽIME IM ĽUDOVÉ TRADÍCIE Z OBDOBIA FAŠIANGOV.


   BUDEME SPIEVAŤ  RôZNE DETSKÉ PIESNE, DOPREVÁDZAŤ HROU NA

                         DETSKÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOCH.

                        


        PRI POZNÁVANÍ RôZNYCH REMESIEL SA OBOZNÁMIA A DOKÁŽU

         ROZLÍŠIŤ MATERIÁLY, Z KTOŔÝCH SÚ PREDMETY VYROBENÉ.


                    DETI SA OOZNÁMIA S ČASOVÝMI VZŤAHMI.