NAŠA  LIENKA  JE  "ZELENÁ".

                                                                      

        V dnešnej uponáhľanej dobe si len málo kto z nás uvedomuje, že sme

neoddeliteľnou súčasťou prírody, ktorá nás obklopuje.

        Uvedomenie si dôležitosti prírody je potrebné vštepovať už od detstva

prostredníctvom výchovy. V snahe prebudiť v deťoch záujem o prírodu a nájsť

cestu k zdravšej, ,,zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti sa naša Materská

škola Lienka zapojila do medzinárodného projektu ZELENÁ  ŠKOLA. Cesta k titulu

nebola síce jednoduchá, ale zvládli sme ju. Právo na titul a certifikát musíme každý

rok obhájiť.

Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené v Akčnom pláne Zelenej školy, ktorý si

každá škola stanoví sama na základe svojich možností  a na základe schopností

 svojho pedagogického a nepedagogického kolektívu. Vypracovanie

Environmentálneho auditu školy bolo východiskom pre určenie prioritnej témy

Akčného plánu školy. Našou prioritnou témou je pre školské roky 2017/2018 a

2018/2019  - ODPAD

                                  

  

Robíme rôzne triedne a školské aktivity zamerané na rozvíjanie

environmentálneho povedomia detí. Pri plnení úloh si vyberáme činnosti,ktoré

aktivizujú detskú osobnosť a navodzujú pocit uspokojenia z dobre vykonanej

práce. Prirodzené zážitky a skúsenosti uprednostňujeme pred sprostredkovanými.

Každú činnosť zameranú na environmentálnu výchovu motivujeme.

                                                                      Balkóciová Jana

                                                               koordinátorka Zelenej školy