PLNENIE  ENVIRONMENTÁLNEHO     

                         AKČNÉHO   PLÁNU

    

                  PRIORITNÁ TÉMA: ENERGIA

 

 1.CIEĽ: Realizovaním vzdelávacích a praktických aktivít v MŠ rozšíriť

              vedomosti o význame šetrenia energie a tým chrániť životné

              prostredie.

 

AKTIVITA 1:   Dotazník pre rodičov o tom, ako šetria energiu.

                                  DOTAZNÍK PRE RODIČOV

 

                                  Ako šetríme energiu - vyhodnotenie

 

AKTIVITA 2:   Šetríme prvotné suroviny - Prečítaj a daruj - burza kníh

 

AKTIVITA 3:  Infostánok -  enviro- nástenky na tému Energia

                

 

AKTIVITA 4: Deň Zeme - plnenie úloh na školskom dvore. Dopoludnia deti s pani

                      učiteľkami, popoludní deti s rodičmi a verejnosť.

               

 

AKTIVITA 5: Rovesnícke vzdelávanie prostredníctvom divadelného predstavenia pre

                     deti z MŠ J. Bánika

AKTIViTA 6: Slniečkový deň - propagácia využitia slnečnej energie prostredníctvom

                     hier a aktivít na školskom dvore.

     

AKTIVITA 7: Vypočítanie Ekostopy v danej oblasti.

 

AKIVITA 8: Tabuľky s upozornením k vypínačom.

AKTIVITA 9:  Súťaž o najkrajší veterník + vysvetlenie použitia veterných mlynov

                      v praxi.

      

 

AKTIVITA 10: Zapojenie sa do projektu Recyklohry - zber elektronického odpadu.

 

AKTIVITA 11:  Vytvorenie EKO-KÓDEXU

                           

 

AKTIVITA 12:  Zhotovenie vodných mlynov z odpadové materiálu - medzitriedna

                       súťaž + vysvetlenie používania vodných mlynov v praxi.

           

 

 

CIEĽ 2: Znížiť spotrebu energie o 5 % do júna 2017.

 

AKTIVITA 1: Vypracovať školské zásady o šetrení energie.

 

AKTIVITA 2: Regulovanie tepla na radiátoroch.

AKTIVITA 3: Monitoring spotreby prevádzkových nákladov MŠ.

 

AKTIVITA 4: Výmena žiaroviek.

 

AKTIVITA 5: Zateplenie celej budovy MŠ.

 

AKTIVITA 6: Výmena všetkých okien na budove MŠ.