Od 16.6.2016 nadobúda účinnosť nové Všeobecne záväzné nariadenie č.178

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je

Mesto Zvolen (ďalej VZN).

 

     PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V  OBDOBÍ

                                      PLNEJ   PREVÁDZKY

  • Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na

          čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa:

           a) s trvalým pobytom v Meste Zvolen sumou 20 EUR

           b) s trvalým pobytom mimo Mesto Zvolen sumou 25 EUR    

    

  •  Za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy                                                                                                                                     na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby a                                                                                                                zákonný zástupca predloží riaditeľovi lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa,                                                                                                        prispieva zákonný zástupca mesačne sumou vo výške 5 EUR.                                                                                                                            Príspevok sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý                                                                                                                          nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo predložené lekárske potvrdenie                                                                                                                      o chorobe dieťaťa. 

    

      PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE V OBDOBÍ

OBMEDZENEJ ALEBO PRERUŠENEJ  PREVÁDZKY CEZ  LETNÉ PRÁZDNINY 

  • Počas prerušenia prevádzky materskej školy v čase letných školských prázdnin uhrádza zákonný zástupca:

a) za dieťa, ktoré nebude počas celého obdobia letných prázdnin navštevovať 

    materskú školu 5 EUR za celé obdobie práznin.

b) za dieťa, ktoré bude v čase letných práznin navštevovať materskú školu

    najviac 4 týždne:

  -- s trvalým pobytom v meste Zvolen 20 EUR za celé obdobie letných prázdnin,

  -- s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen 25 EUR za celé obdobie letných  

      prázdnin.

         Príspevok sa uhrádza do 20. júna kalendárneho roka.

c) za dieťa, ktoré bude v čase letných prázdnin navštevovať materskú školu 

    viac ako  4 týždne, mesačne tak ako počas plnej prevádzky.

  • Pre určenie výšky príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného

   zástupcu, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem o dochádzku

   dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin a uvedie, v ktorých týždňoch

   počas letných prázdnin bude dieťa materskú školu navštevovať.

  • Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku považuje každý aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok alebo piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza.

  

  • Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 20. dňa príslušného

    kalendárneho mesiaca materskej škole na č.účtu:1942648155/0200,

    (do poznámky prosíme uviesť priezvisko dieťaťa). 

    Č. účtu - IBAN: SK91  0200  0000  0019  4264  8155

                                                                   .

  • Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole SA NEUHRÁDZA za dieťa,

    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky hmotnej núdzi

       a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

 PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI    

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca

diaťaťa je vo výške 1,27 € na deň. Pre deti v hmotnej núdzi 0,27 €.

  • Príspevok sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý

  predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza materskej

  škole, ktorej súčasťou je školská jedáleň,

   na č. účtu:35-839412/0200, (do poznámky prosíme uviesť priezvisko dieťaťa).

   Č. účtu - IBAN: SK11  0200  0000  3500  0083  9412

 

      Dieťa je možné odhlásiť zo stravy do 8.00 hod. na tel.č.:045/5350891